Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Organizace komory PDF Print E-mail

Komora se člení do sedmi regionů (Jihočeský, Jihomoravský, region Praha a Střední Čechy, Severočeský, Severomoravský, Východočeský a Západočeský).

Každý člen přísluší do toho regionu, v němž má trvalé bydliště, pokud si nezvolí příslušnost k jinému regionu, například podle místa svého podnikání uvedeného v koncesní listině.

Orgány regionu jsou schůze členů Komory daného regionu a vedoucí regionu.

Do působnosti schůzí členů Komory regionu náleží projednávání a řešení všech otázek v působnosti Komory jako celku, týkajících se regionu.

Podrobnosti o činnosti a působnosti regionů a vedoucích regionů ve vztahu k orgánům Komory upravuje Organizační a jednací řád Komory. Pro organizaci vlastního života mohou regiony přijmout vlastní organizační a jednací řád.

Orgány komory jsou:

  • Valná hromada
  • Prezident
  • Viceprezident
  • Prezidium
  • Kontrolní komise
  • Generální sekretář
  • Schůze členů regionu
  • Vedoucí regionu (regionální zmocněnec)

Funkční období všech volených orgánů Komory je pětileté. Opakovaná volba je možná. Pro členy všech orgánů Komory je nepřípustný konflikt zájmů. Konfliktem zájmů se pro tyto účely rozumí výkon jakékoliv funkce v orgánech jiných profesních sdružení s činností obdobnou v Komoře.

Organizační schéma