Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců PDF Print E-mail

Úvod:

V roce 2010 byla mezi šesti občanskými profesními sdruženími znalců uzavřena smlouva o součinnosti podle § 16 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Smlouvou byla založena Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců (KOSZO), jejímiž účastníky jsou:

Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s.
Údolní 244/53, 602 00 Brno (AZO).

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců
Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 (ČKOM).

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s.
Palladium, Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 (ČSCOM).

EVU - Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Hamburku, o.s., Národní skupina České republiky
Údolní 244/53, 602 00 Brno (EVU).

Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, o.s.
Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy (ČUSZLH).

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Tvrdého 562/2a, 602 00 Brno (ČSSLST).

Konfederace je samostatnou, dobrovolnou, nepolitickou stavovskou společenskou organizací, sdružující právnické osoby, jejichž profesní, případně jiná činnost souvisí s výkonem profese znalce nebo odhadce.
Konfederace je svazem občanských sdružení ve smyslu § 16 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona
č. 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb. Konfederace je samostatným právním subjektem.
Ve své činnosti vytváří odborné i organizační podmínky, umožňující členství v mezinárodních profesních organizacích.
 
Stanovy:
Stanovy Konfederace byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 1. února 2012
pod č. VS/1-1/87 405/12-R. Konfederaci bylo přiděleno IČ 22755411.
 
Orgány:
Předsednictvo Konfederace tvoří pověření zástupci členských sdružení, zpravidla jejich statutární zástupci, pokud členské sdružení výslovně písemně nepověřilo někoho jiného. Předsednictvo je statutárním a řídicím orgánem Konfederace. Na svém zasedání volí předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře, jejichž funkční období je čtyřleté. Kontrolním
a revizním orgánem Konfederace je Dozorčí rada.

Dne 8. března 2012 se v Praze v zasedací místnosti společnosti A-Consult plus s.r.o. uskutečnila první schůze předsednictva, které ve smyslu stanov Konfederace tvoří volení představitelé členských sdružení Konfederace.

Byli zvoleni funkcionáři předsednictva Konfederace:

 • Předseda: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Místopředseda: Ing. Bedřich Malý
 • Místopředseda: Ing. Zbyněk Smejkal
 • Tajemník: Doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc.,
  s tím, že po odsouhlasení v předsednictvu EVU na podzim 2012 tuto funkci vykonává doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
 • Hospodář: Ing. Yvetta Fialová, CSc.
Poslání:
Posláním Konfederace je usilovat o sjednocení odborných, organizačních a legislativních aktivit, podmiňujících kvalitní výkon profese znalce a odhadce, včetně podpory společenského významu těchto profesí.
 
V souvislosti s tím bude Konfederace:
 • Usilovat o vytvoření mechanismu pro koordinaci postupu při získávání jednotných stanovisek členských občanských sdružení, týkajících se zásadních otázek činnosti znalců
  a odhadců, zobecnitelných pro znalce a odhadce oborů, zastoupených v Konfederaci.
 • Koordinovat činnost týkající se postupu při jednání se státními orgány.
 • V celé šíři své činnosti prosazovat a hájit práva a oprávněné zájmy svých členských sdružení a jejich členů vůči vnějším subjektům v tuzemsku i zahraničí a přispívat k systematickému rozvoji znalecké i odhadcovské činnosti v ČR.
 • Koordinovaně řešit problematiku novelizace předpisů týkajících se činnosti znalců
  a odhadců, a to zejména:
  • jmenování a odvolání znalců, ověřování jejich odborné způsobilosti,
  • výkonu profese znalce a odhadce,
  • odměňování a náhrady nákladů profesní činnosti znalců a odhadců,
  • výkonu činnosti znaleckých ústavů.
 • Zajišťovat agendu řešení mimořádných problémů v rámci činnosti znalců a odhadců, jejichž řešení by bylo prospěšné zajistit v rámci Konfederace.
 • Spolupracovat s profesně příbuznými organizacemi v ČR i v zahraničí, s ústředními státními orgány a ostatními odbornými orgány a institucemi.
 • Seznamovat veřejnost se společenskou důležitostí profese znalce a odhadce a usilovat
  o popularizaci obou těchto profesí.
Členství:
Celkový počet členů společností sdružených v Konfederaci je více než 40 znaleckých ústavů a více než 1 450 soudních znalců (po vyloučení duplicitního členství).

Členy Konfederace mohou být pouze občanská sdružení, zastupující zájmy znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb. a odhadců majetku ve smyslu živnostenského zákona (živnost vázaná). Do Konfederace mohou být přijata další znalecká profesní sdružení, mající prokazatelně alespoň 50 řádných členů a ve svých stanovách mají stanovenu spolupráci s jinými občanskými sdruženími. O přijetí či nepřijetí nového člena (sdružení) rozhoduje předsednictvo Konfederace. Zájemce o členství je povinen poskytnout veškeré informace, které jsou podle požadavku předsednictva nutné k rozhodnutí o přijetí. Případné nepřijetí za člena nemusí být uchazeči o členství nijak zdůvodněno. Zakládající členové mají při rozhodování o přijetí nového člena právo veta. Členství v Konfederaci je nepřevoditelné. V případě, že dojde k zániku člena Konfederace nebo k jeho sloučení s jiným občanským sdružením, členství v Konfederaci zaniká, s výjimkou případu, kdy se sdruží pouze členové Konfederace.

Spolupráce:
Dne 31.1.2012 uzavřela Konfederace dohodu o vzájemné spolupráci s „Radou kvality ČR“ v rámci programu posuzování profesní způsobilosti znalců a odhadců
Prvním bodem plnění dohody bude zpracování univerzálního etického kodexu znalce a odhadce.