Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Členství v Komoře PDF Print E-mail
Členství v Komoře je:
  • řádné (s živnostenským oprávněním - ŽO nebo bez ŽO),
  • registrované
  • přidružené
  • čestné
Členem Komory se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky pro výkon profese znalce a odhadce majetku:
  • podniká v oboru oceňování majetku dle Živnostenského zákona – zkráceně označované jako „živnostenské oprávnění“ (ŽO) – pro zájemce FO se ŽO;
  • vykonává činnost znalce jmenovaného podle příslušných právních předpisů, zejména pro obor „ekonomika – ceny a odhady“ – pro zájemce SZ – členství FO bez ŽO;
  • soustavně a samostatně vykonává činnost v oboru oceňování majetku nejméně 1 rok;
  • uznává cíle a zájmy Komory;
  • zavazuje se plnit Stanovy ČKOM a řídit se rozhodnutími orgánů Komory;
  • splňuje odborné i profesionálně-etické požadavky kladené na člena ČKOM.
Za člena Komory může být přijata i fyzická nebo právnická osoba, která nepodniká v oblasti oceňování majetku, avšak jejíž působnost, činnost nebo úkoly souvisejí s oceňováním majetku.
U právnických osob mohou být Prezidiem stanoveny doplňkové podmínky pro vznik členství.
Členství (řádné a přidružené) vzniká dnem zaplacení základního členského příspěvku po předchozím schválení Prezidiem. Registrované členství vzniká dnem úhrady registračního poplatku. Čestné členství vzniká dnem jeho udělení.
Profesní zaměření odhadcovské činnosti je členěno do 5 odborných oblastí - specializací, které jsou v souladu s Živnostenským zákonem.
Komora v rámci své činnosti a na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0021763488 pojišťuje profesní odpovědnost členů (fyzické i právnické osoby), kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, na pojistnou částku pro jednoho pojištěného ve výši 1 500 000,- Kč  pro FO (3 000 000,- Kč pro PO) se spoluúčasti 1 000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na povinnost pojištěného vyplývající z právního řádu nahradit škodu tomu, kdo je oprávněn, aby mu uznaná škoda byla nahrazena. Vzniklá škoda musí byt v příčinné souvislosti s předmětem podnikání pojištěného.
Pojištění se vztahuje na výkon činnosti znalce i odhadce.

Mimořádná sleva základního členského příspěvku o 50%

Valná hromada ČKOM se na svém 28. zasedání usnesla na zavedení mimořádné slevy 50% na základní členský příspěvek ČKOM s okamžitou platností. Tato sleva je však pouze dočasná, bude platit jen do příští valné hromady!